Huisregelment

Tijdens de eerste afspraak wordt een intake en onderzoek afgenomen en worden evt. kort wat adviezen besproken. Het tweede consult zal de daadwerkelijke behandeling starten. U wordt verzocht tijdens het eerste consult uw identiteitskaart te tonen.

Er is tegenwoordig geen verwijzing meer nodig voor behandeling door een fysiotherapeut. Als u zonder verwijzing komt voert de fysiotherapeut eerst een screening uit. De screening start met een vraaggesprek waarin uw klacht wordt geïnventariseerd. Aansluitend vind een lichamelijk onderzoek plaats (intake en onderzoek). Zo wordt bepaald of uw klacht geschikt is voor een fysiotherapeutische behandeling.

De gereserveerde behandeltijd is 30 minuten, dit is inclusief de administratieve verwerking van de gegevens door de fysiotherapeut.

Er wordt inzet van de patiënt verwacht in de therapie, invullen van vragenlijsten en uitvoeren van huiswerkoefeningen om het maximale resultaat te bereiken

Onze behandelbank is voorzien van een overtrek. Gelieve een eigen handdoek mee te nemen voor uw persoonlijke hygiëne. Wij willen u vragen sportkleding en schone sportschoenen mee te nemen tijdens het oefenen in de oefenzaal.

< class="tb-title" style="color:#f29100">
Wanneer u een afspraak wenst te annuleren, dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren te doen. Als u uw afspraak niet op tijd annuleert en wij de gereserveerde tijd niet met betaalde arbeid kunnen vervullen wordt er een bedrag van 75% van het anders in rekening gebrachte tarief berekend, welke u zelf dient te betalen.

Kijk in uw polisvoorwaarden voor de vergoeding fysiotherapie. Indien u vragen heeft stel ze gerust.

De praktijk is niet verantwoordelijk voor de eigendommen van de cliënt.

Een uitgebreide versie van privacyreglement,, bejegening en betalingsvoorwaarden is op verzoek verkrijgbaar.

 • Tijdens de openingsuren kunt u telefonisch of ter plaatse een afspraak maken
 • U dient duidelijk aan te geven om welke klachten het gaat
 • U kunt aangeven of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut
 • Het is ook mogelijk om zonder verwijzing een afspraak te maken
 • U dient de volgende zaken mee te nemen:
  • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument) zodat u zich kan legitimeren
  • Verwijsbrief van arts of specialist (indien van toepassing)
  • Zorgverzekeringpas of -polis
 • Wij zijn verplicht uw Burgerservicenummer (BSN) in onze administratie vast te leggen
 • Tijdens de eerste behandeling wordt er een onderzoek gedaan. Dit zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan worden opgesteld. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en met u worden besproken.
 • Als u verhinderd bent, dan dient u dat tenminste 24 uur van tevoren te melden. Bij tijdige afmelding worden geen kosten in rekening gebracht
 • Ook buiten de reguliere openingstijden kunt u zich afmelden door een bericht in te spreken op ons antwoordapparaat
 • Als u uw afspraak niet op tijd annuleert en wij de gereserveerde tijd niet met betaalde arbeid kunnen vervullen wordt er een bedrag van 75% van het anders in rekening gebrachte tarief berekend, welke u zelf dient te betalen.
 • Wij verwachten van u als patiënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor goede lichaamsverzorging
 • Voor reguliere behandelingen moet u voor een handdoek zorgen
 • Bij gebruik van de oefenzaal adviseren wij u sportkleding en schone (sport)schoenen te dragen
 • In de oefenzaal is gebruik van een eigen handdoek verplicht, teneinde de apparatuur schoon te houden
 • Een ieder dient zich volgens de in Nederland algemeen geldende fatsoensnormen en waarden te gedragen. Bij het niet in acht nemen van deze regel is de overtreder bij ons niet meer welkom.
 • Het is verboden om in dit gebouw te roken
 • U dient op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraak
 • De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut
 • Afspraken die niet of te laat afgezegd worden zullen in rekening gebracht worden bij de cliënt
 • De declaraties van de behandelaar voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt
 • Kijk in uw polisvoorwaarden voor de vergoeding fysiotherapie. Indien u vragen heeft stel ze gerust.

Algemeen

Fysiotherapie Paauwenburg neemt de privacy van uw persoonsgegevens serieus. Wij respecteren uw rechten en vrijheden alsook de bredere, algemeen geldende wetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met uw gegevens omgaan en informeren we jou over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO).

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Fysiotherapie Paauwenburg maakt gebruik van andere organisaties om verwerkingen op uw gegevens uit te voeren. Jij moet hierbij denken aan leveranciers van software om jou bij behandelingen in te schrijven, declaraties aan zorgverzekeraars in te dienen en afspraken van behandelingen in te plannen. Fysiotherapie Paauwenburg blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor uw gegevens en zal erop toezien dat deze organisaties uw gegevens volgens de eisen van de AVG verwerken.

Verzamelen van informatie

Indien u een een behandeling wilt ondergaan moeten we gegevens over uverzamelen. Dit betreft gegevens die nodig zijn om een afspraak te maken met u, een behandelplan op te stellen en uit te voeren en om behandelingen te kunnen declareren. De informatie t.b.v. behandeling en voortgang ervan is vastgelegd in de modelregeling fysiotherapeut- cliënt (artikel 16 t/m 25, zie bijlage Wet-WGBO-modelregeling van het KNGF).

Fysiotherapie Paauwenburg kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, sekse, burgerservicenummer, medische gegevens, (geestelijke) gezondheid en psychische en/of lichamelijke klachten.

Gegevens worden ook verzameld indien jij gebruik maakt van ons contactformulier op de website.

Gebruik van informatie

Wij verzamelen de gegevens ten behoeve van de volgende doelen:

 • om een goede medische behandeling te geven
 • het financieel kunnen afhandelen van het verrichte werk
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs (stagiaires) en voorlichting. De gegevens worden anoniem verwerkt en niet te herleiden naar een persoon.

 

Gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel noodzakelijk is, met uitzondering van wettelijke verplichtingen.

Doorsturen van informatie

Fysiotherapie Paauwenburg stuurt alleen in de volgende gevallen persoonsgegevens door naar een andere organisatie:

 • uw zorgverzekeraar ten behoeve van het declaratie traject.
 • op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden.
 • naar andere zorgverlener(s) wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.

Indien het bij uw behandeling zinvol geacht wordt uw gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners, zal altijd vooraf toestemming gevraagd worden.

Beveiliging

Fysiotherapie Paauwenburg neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als jij de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien jij meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@fysiopaauwenburg.nl. Medewerkers van Fysiotherapie Paauwenburg hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Hyperlinks

De website van Fysiotherapie Paauwenburg kan links naar andere websites van derde partijen opnemen. Fysiotherapie Paauwenburg kan echter geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites en de inhoud ervan. Wanneer jij de website van Fysiotherapie Paauwenburg verlaat zijn wij niet meer verantwoordelijk voor de beveiliging en bescherming van uw privacy. Wees je  hiervan bewust en lees de privacyverklaring van de betreffende website goed door.

Opslag van gegevens

Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in een land dat gebonden is aan de AVG en daarmee de verplichtingen ten aanzien van persoonsgegevens ervan nakomt.

Persoonsgegevens worden zolang bewaard als dat voor het doel van verwerking noodzakelijk is. Wettelijke verplichtingen kunnen langer bewaren noodzakelijk maken.

Rechten van betrokkene

Als cliënt heb jij rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. Deze zijn:

 • Recht op informatie: via deze verklaring laten wij jou weten welke gegevens er van jij verwerkt
  worden en met welk doel.
 • Jij hebt het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren, te verwijderen of mee te nemen (dataportabiliteit). Indien jij meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kun jij de behandelende therapeut verzoeken deze te wijzigen. Deze gegevens worden op verzoek van jou (of door derden) verstrekt en vereisen uw schriftelijke toestemming. Aan de wens voor verwijderen van gegevens kan alleen tegemoet gekomen worden indien het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard dienen te blijven.
 • Je mag een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier toevoegen.
 • Je mag, in bepaalde gevallen, zich tegen de verwerking van uw gegevens verzetten.
 • Je mag, in bepaalde gevallen, een gegeven toestemming voor gebruik of delen van
  persoonsgegevens, intrekken.

Als jij gebruik wilt maken van jouw rechten, kun je mailen naar info@fysiopaauwenburg.nl

Indien de cliënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Aan de vraag om vernietiging van het medisch dossier door een cliënt, is Fysiotherapie Paauwenburg verplicht binnen vier weken te voldoen. Indien een verzoek geweigerd wordt door Fysiotherapie Paauwenburg, zal dit schriftelijk aan de cliënt meegedeeld worden, inclusief de reden hiervoor.

.

Klachten en uitoefenen van jouw rechten

Voor klachten kunt u contact opnemen met info@fysiopaauwenburg.nl

Ook voor het uitoefenen van jouw rechten als betrokkene kunt u met deze persoon contact opnemen. Houd er rekening mee dat wij jouw identiteit kunnen verifiëren voorafgaand aan het in behandeling nemen van jouw verzoek.

 • Fysiotherapie Paauwenburg is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van bezittingen van haar bezoekers

U mag ervanuit gaan dat alle medewerkers van Fysiotherapie Paauwenburg hun vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u toch klachten over de bejegening of behandeling van uw fysiotherapeut of  een van de andere personeelsleden dan kunt u dit melden.

 • Wij vragen u eerst een gesprek aan te gaan met de betrokken fysiotherapeut.
 • U kunt uw klacht schriftelijk indienen via info@fysiopaauwenburg.nl of via de telefoon. U ontvangt dan binnen 5 werkdagen van ons een bericht.
 • Vindt u dat uw probleem niet is of wordt opgelost, dan kunt u bij klachtencommissie van onze overkoepelende beroepsorganisatie, het KNGF, terecht.

Afspraak maken

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.