Huisregelment

Tijdens de eerste afspraak wordt een intake en onderzoek afgenomen en worden evt. kort wat adviezen besproken. Het tweede consult zal de daadwerkelijke behandeling starten. U wordt verzocht tijdens het eerste consult uw identiteitskaart te tonen.

Er is tegenwoordig geen verwijzing meer nodig voor behandeling door een fysiotherapeut. Als u zonder verwijzing komt voert de fysiotherapeut eerst een screening uit. De screening start met een vraaggesprek waarin uw klacht wordt geïnventariseerd. Aansluitend vind een lichamelijk onderzoek plaats (intake en onderzoek). Zo wordt bepaald of uw klacht geschikt is voor een fysiotherapeutische behandeling.

< class="tb-title" style="color:#f29100">
De gereserveerde behandeltijd is 30 minuten, dit is inclusief de administratieve verwerking van de gegevens door de fysiotherapeut.

Er wordt inzet van de patiënt verwacht in de therapie, invullen van vragenlijsten en uitvoeren van huiswerkoefeningen om het maximale resultaat te bereiken

Onze behandelbank is voorzien van een overtrek. Gelieve een eigen handdoek mee te nemen voor uw persoonlijke hygiëne. Wij willen u vragen sportkleding en schone sportschoenen mee te nemen tijdens het oefenen in de oefenzaal.

< class="tb-title" style="color:#f29100">
Wanneer u een afspraak wenst te annuleren, dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren te doen. Als u uw afspraak niet op tijd annuleert en wij de gereserveerde tijd niet met betaalde arbeid kunnen vervullen wordt er een bedrag van 75% van het anders in rekening gebrachte tarief berekend, welke u zelf dient te betalen.

Kijk in uw polisvoorwaarden voor de vergoeding fysiotherapie. Indien u vragen heeft stel ze gerust.

De praktijk is niet verantwoordelijk voor de eigendommen van de cliënt.

Een uitgebreide versie van privacyreglement,, bejegening en betalingsvoorwaarden is op verzoek verkrijgbaar.

 • Tijdens de openingsuren kunt u telefonisch of ter plaatse een afspraak maken
 • U dient duidelijk aan te geven om welke klachten het gaat
 • U kunt aangeven of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut
 • Het is ook mogelijk om zonder verwijzing een afspraak te maken
 • U dient de volgende zaken mee te nemen:
  • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument) zodat u zich kan legitimeren
  • Verwijsbrief van arts of specialist (indien van toepassing)
  • Zorgverzekeringpas of -polis
 • Wij zijn verplicht uw Burgerservicenummer (BSN) in onze administratie vast te leggen
 • Tijdens de eerste behandeling wordt er een onderzoek gedaan. Dit zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan worden opgesteld. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en met u worden besproken.
 • Als u verhinderd bent, dan dient u dat tenminste 24 uur van tevoren te melden. Bij tijdige afmelding worden geen kosten in rekening gebracht
 • Ook buiten de reguliere openingstijden kunt u zich afmelden door een bericht in te spreken op ons antwoordapparaat
 • Als u uw afspraak niet op tijd annuleert en wij de gereserveerde tijd niet met betaalde arbeid kunnen vervullen wordt er een bedrag van 75% van het anders in rekening gebrachte tarief berekend, welke u zelf dient te betalen.
 • Wij verwachten van u als patiënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor goede lichaamsverzorging
 • Voor reguliere behandelingen moet u voor een handdoek zorgen
 • Bij gebruik van de oefenzaal adviseren wij u sportkleding en schone (sport)schoenen te dragen
 • In de oefenzaal is gebruik van een eigen handdoek verplicht, teneinde de apparatuur schoon te houden
 • Een ieder dient zich volgens de in Nederland algemeen geldende fatsoensnormen en waarden te gedragen. Bij het niet in acht nemen van deze regel is de overtreder bij ons niet meer welkom.
 • Het is verboden om in dit gebouw te roken
 • U dient op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraak
 • De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut
 • Afspraken die niet of te laat afgezegd worden zullen in rekening gebracht worden bij de cliënt
 • De declaraties van de behandelaar voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt
 • Kijk in uw polisvoorwaarden voor de vergoeding fysiotherapie. Indien u vragen heeft stel ze gerust.
 • Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
 • Onze praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. Tijdens het onderzoek kunt u gevraagd worden zich gedeeltelijk te ontkleden.
 • De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden. In de meeste gevallen zullen wij uw huisarts verslag doen van de behandeling nadat deze is afgesloten.
 • Als cliënt kunt u inzage krijgen in uw persoonlijk patiëntendossier, een afschrift hiervan krijgen, aangeven wanneer er wijzigingen in moeten worden doorgevoerd of verzoeken dat uw dossier vernietigd wordt.
 • Fysiotherapie Paauwenburg is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van bezittingen van haar bezoekers
 • Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut en een van de maatschapsleden. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.
 • Vindt u dat uw probleem niet is of wordt opgelost, dan kunt u bij klachtencommissie van onze overkoepelende beroepsorganisatie, het KNGF, terecht.

Een uitgebreide versie van privacyreglement, bejegening en betalingsvoorwaarden is op verzoek verkrijgbaar.

Afspraak maken

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.